ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การลดค่าบริการที่เก็บอากาศยานสำหรับสายการบินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator Certificate Recertificate) พ.ศ. ๒๕๖๐

Home  | News
Date : 26 April 2561 15:01:26
579 Reads

การลดค่าบริการที่เก็บอากาศยานสำหรับสายการบินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator Certificate Recertificate)

Top