Public Sector Development

Date : 18 April 2560
1,054 Reads
 1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมการบินพลเรือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 2. รายงานผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey ) ของตัวชี้วัดที่ 11 และ ตัวชี้วัดที่ 12 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1
 3. รายงานผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)  ของตัวชี้วัดที่ 11 และ ตัวชี้วัดที่ 12 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (ต่อ)
 4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555)

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 1. แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 2. คำเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
 3. คู่มือหรือแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 4. การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่

เครื่องมือบริการการจัดการ

 1. แนวคิด Balance Scorecard
 2. การถ่ายทอดตัวชี้วัด

รู้จัก พรบ. กรมการบินพลเรือน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี กรมการบินพลเรือน เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีหน้าที่ผลักดันและสนับสนุนการกระบวนการพัฒนาระบบราชการของกรมการบินพลเรือนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) คือการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2552 กำหนดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการบินพลเรือน

 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 2. เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมการบินพลเรือนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 3. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรม
 4. ประสานและดำเนินเกี่ยวกับการพัฒฯระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
Top