Flow chart & Duration of Action

Date : 19 April 2560
2,562 Reads

รายการแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการบริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยราชการด้วยกันโดยกรมการขนส่งทางอากาศ

กองคลัง

กองมาตรฐานสนามบิน และการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

กองสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน

กระบวนงานที่ดำเนินการ 2-15 วัน

  1. ตรวจรับงานก่อสร้าง

สำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักส่งเสริม และพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนงานที่ดำเนินการ 2-15 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ - กรณีที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมนอกรูปแบบ

กระบวนงานที่ดำเนินการมากกว่า 15 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติรายงานประจำปี

กระบวนงานที่เสร็จแล้วภายใน 1 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ - กรณีที่เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบอยู่แล้ว

Attachment

Fild name Download Create Date

กระบวนงานเพิ่ม.pdf

File size 62 KB

336 Time 18 Apr 2560

proDevelop_2to15_01.pdf

File size 66 KB

332 Time 18 Apr 2560

aptStd_2to15_14.pdf

File size 66 KB

325 Time 18 Apr 2560

proDevelop_1d_03.pdf

File size 67 KB

321 Time 18 Apr 2560

proDevelop_15up_01.pdf

File size 71 KB

316 Time 18 Apr 2560

proDevelop_1d_01.pdf

File size 72 KB

314 Time 18 Apr 2560

proDevelop_1d_02.pdf

File size 73 KB

313 Time 18 Apr 2560

safety_15up_08.pdf

File size 74 KB

341 Time 18 Apr 2560

safety_1d_01.pdf

File size 79 KB

300 Time 18 Apr 2560

safety_15up_11.pdf

File size 82 KB

309 Time 18 Apr 2560

safety_15up_10.pdf

File size 82 KB

307 Time 18 Apr 2560

safety_15up_09.pdf

File size 83 KB

300 Time 18 Apr 2560

safety_1d_02.pdf

File size 103 KB

311 Time 18 Apr 2560

proDevelop_15up_03.pdf

File size 57 KB

307 Time 19 Apr 2560

proDevelop_2to15_03.pdf

File size 58 KB

331 Time 19 Apr 2560

proDevelop_15up_02.pdf

File size 59 KB

319 Time 19 Apr 2560

safety_15up_04.pdf

File size 61 KB

317 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_18.pdf

File size 65 KB

320 Time 19 Apr 2560

safety_15up_05.pdf

File size 66 KB

315 Time 19 Apr 2560

proDevelop_2to15_02.pdf

File size 68 KB

351 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_20.pdf

File size 72 KB

326 Time 19 Apr 2560

safety_15up_06.pdf

File size 75 KB

309 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_14.pdf

File size 75 KB

317 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_21.pdf

File size 78 KB

325 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_09.pdf

File size 80 KB

332 Time 19 Apr 2560

safety_15up_01.pdf

File size 80 KB

319 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_17.pdf

File size 80 KB

300 Time 19 Apr 2560

safety_15up_07.pdf

File size 80 KB

318 Time 19 Apr 2560

safety_15up_02.pdf

File size 80 KB

318 Time 19 Apr 2560

safety_15up_03.pdf

File size 81 KB

329 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_10.pdf

File size 81 KB

326 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_16.pdf

File size 83 KB

307 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_12.pdf

File size 84 KB

318 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_15.pdf

File size 84 KB

310 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_11.pdf

File size 85 KB

334 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_01.pdf

File size 90 KB

332 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_13.pdf

File size 94 KB

317 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_19.pdf

File size 116 KB

349 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_02.pdf

File size 80 KB

311 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_06.pdf

File size 78 KB

324 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_05.pdf

File size 74 KB

341 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_07.pdf

File size 73 KB

307 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_03.pdf

File size 70 KB

314 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_06.pdf

File size 68 KB

335 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_08.pdf

File size 65 KB

317 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_04.pdf

File size 61 KB

323 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_07.pdf

File size 58 KB

320 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_06.pdf

File size 89 KB

337 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_05.pdf

File size 89 KB

291 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_04.pdf

File size 89 KB

323 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_03.pdf

File size 77 KB

315 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_03.pdf

File size 75 KB

318 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_02.pdf

File size 73 KB

315 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_05.pdf

File size 66 KB

316 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_04.pdf

File size 65 KB

306 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_01.pdf

File size 63 KB

303 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_02.pdf

File size 48 KB

320 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_02.pdf

File size 106 KB

320 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_04.pdf

File size 94 KB

330 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_03.pdf

File size 86 KB

319 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_33.pdf

File size 80 KB

312 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_06.pdf

File size 80 KB

304 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_01.pdf

File size 78 KB

327 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_05.pdf

File size 73 KB

307 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_32.pdf

File size 62 KB

303 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_01.pdf

File size 62 KB

297 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_31.pdf

File size 57 KB

313 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_21.pdf

File size 86 KB

306 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_23.pdf

File size 80 KB

306 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_30.pdf

File size 73 KB

301 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_22.pdf

File size 70 KB

293 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_29.pdf

File size 56 KB

292 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_27.pdf

File size 56 KB

298 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_26.pdf

File size 56 KB

304 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_25.pdf

File size 56 KB

278 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_24.pdf

File size 54 KB

276 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_28.pdf

File size 52 KB

294 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_11.pdf

File size 78 KB

292 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_20.pdf

File size 71 KB

294 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_13.pdf

File size 70 KB

312 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_17.pdf

File size 69 KB

271 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_12.pdf

File size 68 KB

286 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_18.pdf

File size 68 KB

284 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_14.pdf

File size 67 KB

291 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_19.pdf

File size 63 KB

285 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_15.pdf

File size 60 KB

331 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_16.pdf

File size 58 KB

296 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_03.pdf

File size 89 KB

309 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_06.pdf

File size 80 KB

316 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_07.pdf

File size 80 KB

281 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_05.pdf

File size 80 KB

310 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_10.pdf

File size 69 KB

308 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_04.pdf

File size 69 KB

306 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_09.pdf

File size 68 KB

286 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_01.pdf

File size 55 KB

275 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_08.pdf

File size 53 KB

298 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_02.pdf

File size 50 KB

300 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_05.pdf

File size 145 KB

299 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_04.pdf

File size 126 KB

286 Time 19 Apr 2560

aptStd_1d_01.pdf

File size 82 KB

299 Time 19 Apr 2560

aptStd_1d_02.pdf

File size 82 KB

279 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_03.pdf

File size 80 KB

298 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_01.pdf

File size 78 KB

294 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_02.pdf

File size 78 KB

273 Time 19 Apr 2560

aptSupport_2to15_01.pdf

File size 48 KB

285 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_02.pdf

File size 56 KB

315 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_11.pdf

File size 56 KB

290 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_10.pdf

File size 57 KB

307 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_04.pdf

File size 57 KB

264 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_18.pdf

File size 59 KB

294 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_19.pdf

File size 63 KB

294 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_17.pdf

File size 64 KB

305 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_07.pdf

File size 70 KB

315 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_03.pdf

File size 72 KB

300 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_01.pdf

File size 72 KB

287 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_08.pdf

File size 74 KB

295 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_12.pdf

File size 76 KB

271 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_05.pdf

File size 76 KB

287 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_13.pdf

File size 78 KB

289 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_09.pdf

File size 79 KB

298 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_06.pdf

File size 80 KB

300 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_16.pdf

File size 120 KB

280 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_15.pdf

File size 139 KB

288 Time 19 Apr 2560

finance_1d_05.pdf

File size 54 KB

301 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_03.pdf

File size 64 KB

290 Time 19 Apr 2560

finance_1d_06.pdf

File size 64 KB

300 Time 19 Apr 2560

finance_1d_01.pdf

File size 64 KB

302 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_01.pdf

File size 66 KB

294 Time 19 Apr 2560

finance_1d_02.pdf

File size 66 KB

270 Time 19 Apr 2560

finance_1d_03.pdf

File size 67 KB

287 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_04.pdf

File size 69 KB

280 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_07.pdf

File size 70 KB

288 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_08.pdf

File size 70 KB

300 Time 19 Apr 2560

finance_15up_03.pdf

File size 74 KB

285 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_06.pdf

File size 74 KB

302 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_05.pdf

File size 75 KB

300 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_02.pdf

File size 76 KB

264 Time 19 Apr 2560

finance_1d_04.pdf

File size 76 KB

286 Time 19 Apr 2560

finance_15up_02.pdf

File size 79 KB

300 Time 19 Apr 2560

finance_15up_01.pdf

File size 86 KB

287 Time 19 Apr 2560
Top