Flow chart & Duration of Action

Date : 19 April 2560
3,018 Reads

รายการแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการบริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยราชการด้วยกันโดยกรมการขนส่งทางอากาศ

กองคลัง

กองมาตรฐานสนามบิน และการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

กองสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน

กระบวนงานที่ดำเนินการ 2-15 วัน

  1. ตรวจรับงานก่อสร้าง

สำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักส่งเสริม และพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนงานที่ดำเนินการ 2-15 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ - กรณีที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมนอกรูปแบบ

กระบวนงานที่ดำเนินการมากกว่า 15 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติรายงานประจำปี

กระบวนงานที่เสร็จแล้วภายใน 1 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ - กรณีที่เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบอยู่แล้ว

Attachment

Fild name Download Create Date

กระบวนงานเพิ่ม.pdf

File size 62 KB

556 Time 18 Apr 2560

proDevelop_2to15_01.pdf

File size 66 KB

544 Time 18 Apr 2560

aptStd_2to15_14.pdf

File size 66 KB

526 Time 18 Apr 2560

proDevelop_1d_03.pdf

File size 67 KB

515 Time 18 Apr 2560

proDevelop_15up_01.pdf

File size 71 KB

520 Time 18 Apr 2560

proDevelop_1d_01.pdf

File size 72 KB

518 Time 18 Apr 2560

proDevelop_1d_02.pdf

File size 73 KB

540 Time 18 Apr 2560

safety_15up_08.pdf

File size 74 KB

560 Time 18 Apr 2560

safety_1d_01.pdf

File size 79 KB

513 Time 18 Apr 2560

safety_15up_11.pdf

File size 82 KB

526 Time 18 Apr 2560

safety_15up_10.pdf

File size 82 KB

517 Time 18 Apr 2560

safety_15up_09.pdf

File size 83 KB

503 Time 18 Apr 2560

safety_1d_02.pdf

File size 103 KB

513 Time 18 Apr 2560

proDevelop_15up_03.pdf

File size 57 KB

526 Time 19 Apr 2560

proDevelop_2to15_03.pdf

File size 58 KB

549 Time 19 Apr 2560

proDevelop_15up_02.pdf

File size 59 KB

519 Time 19 Apr 2560

safety_15up_04.pdf

File size 61 KB

529 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_18.pdf

File size 65 KB

522 Time 19 Apr 2560

safety_15up_05.pdf

File size 66 KB

522 Time 19 Apr 2560

proDevelop_2to15_02.pdf

File size 68 KB

577 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_20.pdf

File size 72 KB

537 Time 19 Apr 2560

safety_15up_06.pdf

File size 75 KB

516 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_14.pdf

File size 75 KB

515 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_21.pdf

File size 78 KB

522 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_09.pdf

File size 80 KB

554 Time 19 Apr 2560

safety_15up_01.pdf

File size 80 KB

528 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_17.pdf

File size 80 KB

509 Time 19 Apr 2560

safety_15up_07.pdf

File size 80 KB

536 Time 19 Apr 2560

safety_15up_02.pdf

File size 80 KB

526 Time 19 Apr 2560

safety_15up_03.pdf

File size 81 KB

535 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_10.pdf

File size 81 KB

537 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_16.pdf

File size 83 KB

522 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_12.pdf

File size 84 KB

526 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_15.pdf

File size 84 KB

516 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_11.pdf

File size 85 KB

544 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_01.pdf

File size 90 KB

541 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_13.pdf

File size 94 KB

527 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_19.pdf

File size 116 KB

556 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_02.pdf

File size 80 KB

514 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_06.pdf

File size 78 KB

551 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_05.pdf

File size 74 KB

537 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_07.pdf

File size 73 KB

525 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_03.pdf

File size 70 KB

519 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_06.pdf

File size 68 KB

556 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_08.pdf

File size 65 KB

536 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_04.pdf

File size 61 KB

528 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_07.pdf

File size 58 KB

528 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_06.pdf

File size 89 KB

553 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_05.pdf

File size 89 KB

488 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_04.pdf

File size 89 KB

507 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_03.pdf

File size 77 KB

491 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_03.pdf

File size 75 KB

512 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_02.pdf

File size 73 KB

505 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_05.pdf

File size 66 KB

500 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_04.pdf

File size 65 KB

500 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_01.pdf

File size 63 KB

477 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_02.pdf

File size 48 KB

501 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_02.pdf

File size 106 KB

498 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_04.pdf

File size 94 KB

508 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_03.pdf

File size 86 KB

506 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_33.pdf

File size 80 KB

497 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_06.pdf

File size 80 KB

483 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_01.pdf

File size 78 KB

524 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_05.pdf

File size 73 KB

494 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_32.pdf

File size 62 KB

482 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_01.pdf

File size 62 KB

498 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_31.pdf

File size 57 KB

497 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_21.pdf

File size 86 KB

494 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_23.pdf

File size 80 KB

484 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_30.pdf

File size 73 KB

489 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_22.pdf

File size 70 KB

482 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_29.pdf

File size 56 KB

477 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_27.pdf

File size 56 KB

484 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_26.pdf

File size 56 KB

496 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_25.pdf

File size 56 KB

458 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_24.pdf

File size 54 KB

447 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_28.pdf

File size 52 KB

485 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_11.pdf

File size 78 KB

471 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_20.pdf

File size 71 KB

481 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_13.pdf

File size 70 KB

502 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_17.pdf

File size 69 KB

457 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_12.pdf

File size 68 KB

472 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_18.pdf

File size 68 KB

466 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_14.pdf

File size 67 KB

474 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_19.pdf

File size 63 KB

465 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_15.pdf

File size 60 KB

507 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_16.pdf

File size 58 KB

479 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_03.pdf

File size 89 KB

495 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_06.pdf

File size 80 KB

494 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_07.pdf

File size 80 KB

471 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_05.pdf

File size 80 KB

504 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_10.pdf

File size 69 KB

490 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_04.pdf

File size 69 KB

482 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_09.pdf

File size 68 KB

478 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_01.pdf

File size 55 KB

459 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_08.pdf

File size 53 KB

485 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_02.pdf

File size 50 KB

494 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_05.pdf

File size 145 KB

491 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_04.pdf

File size 126 KB

470 Time 19 Apr 2560

aptStd_1d_01.pdf

File size 82 KB

482 Time 19 Apr 2560

aptStd_1d_02.pdf

File size 82 KB

465 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_03.pdf

File size 80 KB

481 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_01.pdf

File size 78 KB

468 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_02.pdf

File size 78 KB

471 Time 19 Apr 2560

aptSupport_2to15_01.pdf

File size 48 KB

483 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_02.pdf

File size 56 KB

505 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_11.pdf

File size 56 KB

475 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_10.pdf

File size 57 KB

493 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_04.pdf

File size 57 KB

444 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_18.pdf

File size 59 KB

483 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_19.pdf

File size 63 KB

472 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_17.pdf

File size 64 KB

493 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_07.pdf

File size 70 KB

508 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_03.pdf

File size 72 KB

502 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_01.pdf

File size 72 KB

486 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_08.pdf

File size 74 KB

485 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_12.pdf

File size 76 KB

464 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_05.pdf

File size 76 KB

474 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_13.pdf

File size 78 KB

476 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_09.pdf

File size 79 KB

469 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_06.pdf

File size 80 KB

484 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_16.pdf

File size 120 KB

468 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_15.pdf

File size 139 KB

461 Time 19 Apr 2560

finance_1d_05.pdf

File size 54 KB

494 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_03.pdf

File size 64 KB

469 Time 19 Apr 2560

finance_1d_06.pdf

File size 64 KB

475 Time 19 Apr 2560

finance_1d_01.pdf

File size 64 KB

490 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_01.pdf

File size 66 KB

489 Time 19 Apr 2560

finance_1d_02.pdf

File size 66 KB

452 Time 19 Apr 2560

finance_1d_03.pdf

File size 67 KB

474 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_04.pdf

File size 69 KB

474 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_07.pdf

File size 70 KB

477 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_08.pdf

File size 70 KB

493 Time 19 Apr 2560

finance_15up_03.pdf

File size 74 KB

465 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_06.pdf

File size 74 KB

483 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_05.pdf

File size 75 KB

492 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_02.pdf

File size 76 KB

459 Time 19 Apr 2560

finance_1d_04.pdf

File size 76 KB

463 Time 19 Apr 2560

finance_15up_02.pdf

File size 79 KB

492 Time 19 Apr 2560

finance_15up_01.pdf

File size 86 KB

468 Time 19 Apr 2560
Top