ขาเข้า / Arrival
Time
To
Flight No
Airline
Status
10:25
ท่าอากาศยานแพร่
DD 8002
NOK AIR
16:50
ท่าอากาศยานแพร่
DD 8004
NOK AIR
ขาออก / Departures
Time
From
Flight No
Airline
Status
11:10
ท่าอากาศยานแพร่
DD 8003
NOK AIR
17:20
ท่าอากาศยานแพร่
DD 8005
NOK AIR