ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว

วันที่ : 22 มกราคม 2562 09:27:58
163 อ่าน

     โดยที่กรมท่าอากาศยานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และท่าอากาศยาน ให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  กรมท่าอากาศยานจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนของกรมท่าอากาศยาน ไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยกรมท่าอากาศยานได้เข้าชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รวมส่วนอื่นและส่วนที่เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนของกรมท่าอากาศยาน) เสร็จแล้วและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาออกเป็นกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปแล้ว  ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะต้องนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ร่างฯ เรื่องเสร็จ (ส่งออก).pdf

ขนาดไฟล์ 650 KB

30 ครั้ง 2 ต.ค. 2561

บันทึกประกอบ-icao3.pdf

ขนาดไฟล์ 193 KB

46 ครั้ง 2 ต.ค. 2561

แสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
Top