กรมท่าอากาศยานเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 17:05:37
1,064 อ่าน

นางอัมพวัน  วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวถึง การประชุมความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง      ท่าอากาศยานเบตง ซึ่งมี นายสมเกียรติ  มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายทินกร  ชูวงศ์  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ)        บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) นาวาอากาศเอกสุชาติ อ่างทอง ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และ นายนัฐวุฒิ แคนดี ผู้อำนวยการ           กองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562        ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ในการประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้

       1. งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารประกอบ สถานะโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็น 86.42%

       2. งานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่นๆ สถานะโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงสร้างขั้นพื้นทางขับบริเวณทางขับ ถนนภายในโครงการ งานชั้นรองพื้นทางบริเวณลานจอดรถยนต์ และงานปรับภูมิทัศน์ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็น 85.92%

       พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานถึงความคืบหน้าในด้านอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานเบตง ดังนี้

       1. การให้บริการเดินอากาศ (Air Nevigation Service) ณ ท่าอากาศยานเบตง เป็นการให้บริการแบบ sunrise sunset(เปิด 06.00 น. - 18.00 น.) และ non – instrument(การทำการบินโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยการเดินอากาศ) โดยผ่านการขออนุญาต จาก กพท. เรียบร้อบแล้ว

       2. การก่อสร้างหอบังคับการบินและอาคารประกอบของ บวท. ทย. สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการฝึกอบรมบุคลากรอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรต่อ กพท. และคาดว่าจะเริ่มฝึกอบรมบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานได้ภายในเดือนสิงหาคม 2562

       3. กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) ได้เตรียมพร้อมทางด้านแผนงานทุกอย่าง เรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งแผนการติดตั้งระบบอุปกรณ์ที่สามารถรายงานสภาพอากาศได้แบบอัตโนมัติ ( AWOS )ให้ บวท. แล้ว ซึ่ง บวท.        ได้ดำเนินการสำรวจจุดติดตั้ง AWOS จำนวน 2 จุด ในท่าอากาศยานเบตงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

       4. ตรวจคนเข้าเมืองเบตง จังหวัดยะลา ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่อาคารผู้โดยสาร                 ท่าอากาศยานเบตง ต. ยะรม อ. เบตง จ. ยะลา เพื่อศึกษาพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ งบประมาณ ครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศของสำนักงาน  ตรวจคนเข้าเมือง ให้สอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยเฉพาะจุดให้บริการลงตราหนังสือเดินทาง ในการอำนวยความสะดวก               ในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ   สอบตรวจอัตลักษณ์บุคคลทางกายภาพ ผ่านระบบ Biometrics ซึ่งจะเป็นระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล      เช่น ใบหน้า และลายพิมพ์นิ้วมือแทนระบบเดิมของการตรวจสอบบุคคลเดินทางเข้า - ออกประเทศไทย             ใช้เทคโนโลยีแบบเก่า ที่ไม่มีการใช้อัตลักษณ์แต่ประการใด ซึ่งจะนำมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานเบตง   

       สำหรับท่าอากาศยานเบตง ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่  ต. ยะรม อ. เบตง จ. ยะลา ห่างจากตัวเมืองเบตง        ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 7,000 ตารางเมตร     ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง อาคารจอดรถยนต์รองรับได้สูงสุด 140 คัน และ           ทางวิ่ง ขนาด 30x1800 เมตร ลานจอดอากาศยานขนาด 94x180 เมตร สามารถรองรับอากาศยานขนาด ATR72พร้อมกัน 3 ลำในเวลาเดียวกัน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงส่งเสริมให้มีการคมนาคมทางอากาศในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง          ของสามจังหวัดชายแดนใต้ และเชื่อมโยงเครือข่ายการบินไปสู่แหล่งท่องเที่ยวหรือเมืองเศรษฐกิจการค้าต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน้้

.........................................................

 

                                                     กลุ่มสื่อสารองค์กร  สำนักงานเลขานุการกรม  กรมท่าอากาศยาน 

                                                       pr@airports.go.th

                                                                                                                    28 มิ.ย.62

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข่าวฉบับที่ 84 กรมท่าอากาศยานเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง.pdf

ขนาดไฟล์ 553 KB

331 ครั้ง 28 มิ.ย. 2562
Top