กรมท่าอากาศยาน ดำเนินการติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ (Automated Postal Machine:APM) เพื่อให้บริการประชาชน

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 16:57:08
206 อ่าน
กรมท่าอากาศยาน ดำเนินการติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ (Automated Postal Machine:APM) เพื่อให้บริการประชาชน 
 
นางอัมพวัน  วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวถึง การติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ(Automated Postal Machine:APM) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานในสังกัด  กรมท่าอากาศยาน ตามบันทึกการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมท่าอากาศยาน กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ได้กำหนดติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 2 เครื่อง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจำนวน 1 เครื่อง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 เครื่อง ท่าอากาศยานอุดรธานีจำนวน 2 เครื่อง ท่าอากาศยานขอนแก่นจำนวน 1 เครื่อง ท่าอากาศยานแม่สอดจำนวน 1 เครื่อง และท่าอากาศยานอุบลราชธานีจำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 9 เครื่อง  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งที่ท่าอากาศยานดังกล่าว เพื่อดำเนินการทดสอบระบบก่อนเปิดให้ใช้บริการ และภายในปี 2562 กรมท่าอากาศยานและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะร่วมกันนำครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ (APM) มาติดตั้งเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง และคาดว่าจะครบภายในปี 2563 ในทุกแห่ง
 
ซึ่งกรมท่าอากาศยาน ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการให้บริการขนส่ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ                      และเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้โดยสาร ที่มีแบตเตอร์รี่สำรอง หรือสิ่งของต้องห้ามอื่นที่ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ โดยสามารถจัดส่งด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในอัตราค่าบริการ 50 บาทต่อชิ้น และสามารถส่งสิ่งของไปยังต่างประเทศด้วยบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศได้ในอัตราค่าบริการ 450 บาทต่อชิ้น ผ่านเครื่องบริการไปรษณีย์เอพีเอ็ม จำนวนน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อหนึ่งชิ้น    
                
.........................................
 
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
pr@airports.go.th
8 มกราคม 2562
Top