กรมท่าอากาศยานสรุปสถานการณ์น้ำ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 17:01:41
331 อ่าน
กรมท่าอากาศยานสรุปสถานการณ์น้ำ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
 
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกหนักครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทำให้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนั้น กรมท่าอากาศยานได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งสถานการณ์ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. มีดังนี้
 
1. ปัจจุบันท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้เปิดให้บริการ และอากาศยานสามารถขึ้นลงได้ตามปกติ
 
2. ระดับน้ำในพื้นที่ภายในและโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับได้  
 
3. การเดินทางมายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ยังคงใช้เส้นทางได้ตามปกติ รถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านได้ 
 
4. กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้ประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับสายการบินและหน่วยงานความปลอดภัย พร้อม มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำรวจความเคลื่อนไหวของปริมาณน้ำตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในทุกๆ 3 ชั่วโมง เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ
 
ซึ่งกรมท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป
 
********************
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
pr@airports.go.th
18 ธันวาคม 2561
Top