กรมท่าอากาศยานยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินในช่วงสถานการณ์โควิด-19

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 15:50:09
343 อ่าน
ข่าวกรมท่าอากาศยานฉบับที่ 37/2564
กรมท่าอากาศยานยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินในช่วงสถานการณ์โควิด-19
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า จากกรณีที่สมาคมสายการบินประเทศไทย ขอความช่วยเหลือในมาตรการเยียวยาสายการบิน ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
ที่ผ่านมากรมท่าอากาศยานได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและสายการบิน และดำเนินการหามาตรการช่วยเหลือมาโดยตลอด ภายใต้กฎหมาย กรอบอำนาจหน้าที่ และระเบียบที่สามารถปฏิบัติได้ ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานด้านการบินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการดังนี้
ด้านผู้ประกอบการสายการบิน กรมท่าอากาศยานได้ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ในอัตราร้อยละ 50 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน ร้อยละ 50 และยกเว้นการเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน จนถึง 31 ธันวาคม 2564 และในส่วนของค่าปรับที่เกิดจากการชำระล่าช้า กรมท่าอากาศยานจะรับไปพิจารณาตามฐานอำนาจทางกฎหมาย ในการขยายเวลาการชำระ เพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับดังกล่าวในอนาคต
ด้านผู้ประกอบการร้านค้าภายในท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยานได้ลดอัตราค่าเช่าพื้นที่(อัตราเก่า) ในอัตราร้อยละ 50 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และในปีนี้กรมธนารักษ์ได้มีคำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่ ให้กรมท่าอากาศยานเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในภูมิภาค โดยให้กำหนดอัตราค่าเช่าใหม่ ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการเรียกเก็บอัตราค่าเช่าใหม่ในอัตราขั้นต่ำที่สุด ที่สามารถทำได้ตามคำสั่งที่กรมธนารักษ์กำหนด เบื้องต้นจะมีผลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทางการมาตรการช่วยเหลือเป็นระยะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงสามารถดำเนินธุรกิจ พร้อมให้บริการประชาชนควบคู่ไปกับท่าอากาศยานได้ต่อไป
*****
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
pr@airports.go.th
21 กรกฎาคม 2564
Top