ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

วันที่ : 3 ธันวาคม 2561 16:29:54
367 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

Top