ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ และผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 11:29:21
2,484 อ่าน

ประกาศกรมท่าอกาาศยาน เรื่อง รายชื่อ ผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับคำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง

Top