ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ของท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 14:34:28
312 อ่าน

ความเป็นมาของท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

airport

      

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน หรือ สนามบินแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณกลางปี 2482 พื้นที่เดิมเป็นที่นาราษฎร โดยทางจังหวัด ได้รับบริจาคจากคหบดี เมื่อได้มาจึงเพียงแต่ปรับคันนาให้เรียบพอเป็นที่ ขึ้น – ลง ของเครื่องบินได้ มีความยาวประมาณ 600 เมตร กว้าง 25 เมตร ทิศทางทางวิ่ง เหนือ –ใต้ อันเป็นที่ตั้งของสถานี เอ็นดีบี. ในขณะนั้นไม่มีอาคารสถานีการบิน โดยมีบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด (บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) เปิดเส้นทางการบินเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด งดทำการบินที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน  ในปี 2489 เริ่มเปิดทำการบินใหม่ตามแนวเส้นทางเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ปี 2512 มีการปรับปรุงสนามบินโดยการปูพื้นทางวิ่งเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพิ่มความยาวทางวิ่ง 1,315 ม. กว้าง 30 ม. ขยายไหล่ทางวิ่งออกด้านละ 8 ม. สามารถใช้เครื่องบินโดยสารขนาดกลางของบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด แบบ DC-3 ทำการบินขึ้นลงได้อย่างเพียงพอ และในปี 2539 ได้มีการก่อสร้างเสริมผิว และขยายต่อเติมความยาวทางวิ่งเพิ่มเป็น 2,000 ม. กว้าง 30 ม. และมีทางวิ่งออกด้านทิศตะวันตกยาว 60 ม.

ต่อมาในปี 2545 กรมการขนส่งทางอากาศ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) ทำการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบินขึ้น-ลง ของอากาศยาน โดยทำการต่อเติมและขยายทางวิ่ง พร้อมทั้งเลื่อนตำแหน่ง Threshold ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้สนามบินพาณิชย์ทุกขนาดต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และคณะผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ ทส. 1009/11554 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำปี  2561

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระดับเสียง ประจำปี  2561

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2561

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2561

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี  2561

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี 2561

- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี  2561

- ผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2561

- ผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินประจำปี  2561

ภาพประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระดับเสียง ประจำปี  2561

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2561

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2561

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2561

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี  2561

- การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี  2561

- การประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2561

- การศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี  2561

Top