ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 และปี 2562 ของท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 17:07:16
385 อ่าน

ความเป็นมาของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

airport

    

ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่บ้านดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดทำการบินครั้งแรกเมื่อปี 2524 ด้วยเครื่องบิน แบบ AVRO 748 และ BOEING 737 ของบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด มีเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ และเส้นทางกรุเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 4 วัน ต่อมามีการเพิ่มเที่ยวบินที่สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและสินค้าได้มากขึ้น

ในปี 2534 ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศเป็นสนามบินศุลกากร และระหว่างปี 2534-2539 ได้มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากประเทศเยอรมัน สิงคโปร์ จีน และเกาหลี นำนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์คึกคักมากขึ้น

ปี 2539 กรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) ได้ต่อเติมความยาวทางวิ่งเพิ่มอีก 500 เมตร พร้อมเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ขยายลานจอดอากาศยาน ติดตั้งเครื่องช่วยเดินอากาศและระบบไฟฟ้าสนามบินเพิ่มเติม ที่ให้มีความยาวทางวิ่ง รวม 3,000 สามารถรองรับอากาศยานพาณิชย์แบบเครื่องยนต์ไอพ่นขนาดกลางซึ่งมีความจุประมาณ 300 ที่นั่ง รวมทั้งสามารถให้บริการอากาศยานทางทหารได้อย่างปลอดภัย

โดยโครงการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ เป็นโครงการที่อยู่ในประเภทที่จะต้องมีการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2535 กรมการบินพาณิชย์ ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาให้ความเห็น

 

      ในการประชุมครั้งที่ 19/2539 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีมติให้กรมการบินพาณิชย์ เพิ่มเติมข้อมูลประเด็นการระบายน้ำ และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2539 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯ โดยให้กรมการบินพาณิชย์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/14638 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2539 เป็นต้นมา

 


ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำปี   2561  2562

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพอากาศ ประจำปี  2561  2562 

- ระดับเสียง ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี  2561  2562

- ผลการสำรวจความคิดเห็น ประจำปี  2561  2562

- ผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2561  2562

- ผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี   2561  2562

ภาพประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพอากาศ ประจำปี  2561  2562

- ระดับเสียง ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี  2561  2562

- ผลการสำรวจความคิดเห็น ประจำปี  2561  2562

- ผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2561  2562

- ผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี  2561  2562

Top