ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 และปี 2562 ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

วันที่ : 24 มกราคม 2563 15:38:18
307 อ่าน

ความเป็นมาของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

airport

    

   ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. 2528 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดใช้บริการท่าอากาศยานกองทัพภาคที่ 4 เป็นสนามบินพาณิชย์การชั่วคราว โดยมีบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ให้บริการในเส้นทางการบินสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช โดยใช้เครื่องบิน Short 360

   ต่อมากรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) มีโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ เนื่องจาก มีจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถนำเครื่องบินขนาดใหญ่มาทำการบินได้ตามความต้องการของผู้โดยสาร เพราะท่าอากาศยานมีทางวิ่งสั้นและมีข้อจำกัดหลายประกาศ ซึ่งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการที่ต้องมีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109ตอนที่ 130ระบุว่าโครงการสนามบินพาณิชย์ทุกขนาดต้องทำการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนก่อสร้างและดำเนินโครงการ กรมการบินพาณิชย์จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน) และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2538วันที่ 17มกราคม 2538คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน มีมติเห็นชอบกับรายงานฯ ตามหนังสือเห็นชอบ วว. 0804/720ลงวันที่ 26มกราคม 2538โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2541โดยมีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีบีแอร์ จำกัด ให้บริการเส้นทางตรงจากกรุงเทพมหานคร-นครศรีธรรมราช

     ในปี พ.ศ. 2551เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และความยาวทางวิ่งปัจจุบันจะไม่สามารถรองรับเครื่องบินขนาด 250 ที่นั่ง เช่น Airbus 300-600 หรือใกล้เคียงได้ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ใช้เป็นฐานบินเฮลิคอปเตอร์เชื่อมต่อกับฐานขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทย อากาศยานที่ใช้สำหรับขนส่งพนักงานและวัสดุอุปกรณ์ กรมการขนส่งทางอากาศ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) จึงมีแนวทางการปรับปรุงขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มขึ้น โดยตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2535 กำหนดให้สนามบินพาณิชย์ ทุกขนาด จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรมการขนส่งทางอากาศ จึงได้จัดทำรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์ ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ พิจารณา

      ในการประชุมครั้งที่ 12/2551เมื่อวันที่ 9กันยายน 2551คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว โดยให้กรมการขนส่งทางอากาศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ ทส. 1009.7/7952ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551เป็นต้นมา

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำปี  2561  2562

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ระดับเสียง ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี  2561  2562

- ผลการสำรวจความคิดเห็น ประจำปี  2561  2562

- ผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2561  2562

- ผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี  2561  2562

ภาพประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ระดับเสียง ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2561  2562

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี  2561  2562

- ผลการสำรวจความคิดเห็น ประจำปี  2561  2562

- ผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2561  2562

- ผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี  2561  2562

Top