ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมนำสุข” ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 10:57:50
165 อ่าน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีหนังสือ ที่ คค 0200.3/ศปท.ว 4185 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญบุคลากรในกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมนำสุข” ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. ซึ่งบรรยายโดย พระมหาปณิธาน  โชติปัญโญ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “ธรรมะกับชีวิต”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอบรมพัฒนาจิตใจและคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมท่าอากาศยาน จึงขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว จำนวนสังกัดละไม่เกิน 1 คน โดยให้ส่งรายชื่อให้ กจท. ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการแจ้งรายชื่อดังกล่าวไปยัง คค ต่อไป

รูปภาพ

Top