ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 16:08:02
222 อ่าน

 

                              ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งหนังสือ ที่ สก.มช.ว.63/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นประจำปี 2562 นั้น

 

สลก.(กจท.) ขอเรียนว่า ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน จึงขอความร่วมมือจากกรมท่าอากาศยานให้ดำเนินการ เสนอรายชื่อบุคลากรของกรมท่าอากาศยานที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)         เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นประจำปี 2562ทั้งนี้ ถ้าหากบุคลากรในสังกัดของท่านมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ขอให้ดำเนินการเสนอรายชื่อตามแบบฟอร์มเสนอรายชื่อที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ให้ สลก.(กจท.) ทราบภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เพื่อที่ สลก.(กจท.) จะได้ดำเนินการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบและดำเนินการพิจารณาต่อไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ตาม QR code ด้านล่าง

 

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

รูปภาพ

Top