ประกาศเจตจำนงในการบรหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 14:01:43
83 อ่าน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กรมท่าอากาศยาน จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎหมาย ต่อไป

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ.pdf

ขนาดไฟล์ 609 KB

47 ครั้ง 26 พ.ค. 2563

ประกาศเจตจำนง ภาษาไทย.pdf

ขนาดไฟล์ 714 KB

49 ครั้ง 26 พ.ค. 2563
Top