โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 14:51:55
124 อ่าน

กรมท่าอากาศยาน โดยกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มวินัยและจริยธรรม ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมท่าอากาศยาน โดยตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2563 กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มวินัยและจริยธรรม ได้ดำเนินการในขั้นตอนของการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and transparency Assessment : IIT) ซึ่งใช้ประเมินในดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภายในของกรมท่าอากาศยาน ที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

รูปภาพ

Top