วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 15:47:54
521 อ่าน
 
 

- โครงการธรรมะสุขใจ "ไหว้พระ 9 วัด ทั่วพระนคร"

ภาพประกอบ : https://www.airports.go.th/th/content/19589/3114.html

 

- โครงการ "ธรรมะอารมณ์ดี สร้างสามัคคีในองค์กร"

ภาพประกอบ : https://www.airports.go.th/th/content/19589/3067.html

 

- โครงการ "ปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมต่อต้านทุจริต และส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม"

ภาพประกอบ : https://www.airports.go.th/th/content/19589/3211.html

ภาพประกอบ :   https://www.airports.go.th/th/content/19589/3212.html

Top