โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่

วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 13:50:11
6,577 อ่าน

เหตุผลความจำเป็น

ท่าอากาศยานกระบี่ สร้างขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 คนในจังหวัดกระบี่รู้จักในชื่อว่า "ควนสนามบิน" เป็นสนามบินแบบลูกรัง ในปี พ.ศ. 2526 ภาคเอกชนและเทศบาลเมืองกระบี่ได้ร่วมกันลงทุนก่อสร้างและแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2529 ซึ่งบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ได้ทำการบินเที่ยวปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2529 ต่อมากรมการบินพาณิชย์ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมและปรับปรุงท่าอากาศยานกระบี่ใหม่ และมีพิธีเปิดท่าอากาศยานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2542 ซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จึงได้ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2548 และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่
 2. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่
 3. เพื่อส่งเสริมด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทย และสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น

สาระสำคัญ

กรมท่าอากาศยานดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่อีกด้วย

ผู้ดำเนินการ

กรมท่าอากาศยาน

สถานที่จะดำเนิน (โครงการ)

 1. เฉพาะจังหวัด
 2. พื้นที่ดำเนินงาน
 3. อำเภอเมืองและอำเภอเหนืองคลอง จังหวัดกระบี่

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน ขนาด 135 x 1,080 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาด B737 ได้ 40 ลำ ลำในเวลาเดียวกัน
  • งบประมาณปี 2561 วงเงิน   182.2500 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2562 วงเงิน   363.4249 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2563 วงเงิน     96.7441 ล้านบาท                                                                         
  • งบประมาณปี 2564 วงเงิน   220.5810 ล้านบาท
  • วงเงิน 863.0000 ล้านบาท
  • สถานะ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 : แผนงาน เท่ากับ 99.33% ผลงาน เท่ากับ 85.25%
 2. ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาหลัง 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ พื้นที่รวม 68,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ 8.0 ล้านคนต่อปี และพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ 80,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้ 2,000 คัน
  • งบประมาณปี 2561 วงเงิน    506.2500 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2562 วงเงิน    506.6911 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2563 วงเงิน    133.8967 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2564 วงเงิน    661.7411 ล้านบาท       
  • งบประมาณปี 2565 วงเงิน  1,114.8211 ล้านบาท                                                           
  • วงเงิน 2,923.4000 ล้านบาท
  • สถานะ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 : แผนงาน เท่ากับ 49.73% ผลงาน เท่ากับ 23.08%
 3. ก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน สามารถรองรับเครื่องบินได้ 25 ลำต่อชั่วโมง
  • งบประมาณปี 2563 วงเงิน    270.0000 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2564 วงเงิน    238.5000 ล้านบาท        
  • งบประมาณปี 2565 วงเงิน    841.5000 ล้านบาท                                                           
  • วงเงิน 1,350.0000 ล้านบาท
  • สถานะ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

- หมายเหตุ : แผนและผลการดำเนินงาน กรมท่าอากาศยานจะอัพเดตทุกไตรมาส

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2565 (งบประมาณปี 2561 – 2565)

ผลผลิต

ก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน ขนาด 135 x 1,080 เมตร สามารถจอดเครื่องบินขนาด B737 ได้ 40 ลำ และก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 3,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 8.0 ล้านคนต่อปี

ผลลัพธ์

ท่าอากาศยานกระบี่ สามารถสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ และ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดกระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก

ผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ เมื่อโครงการเกิดขึ้นอาจเกิด ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียงใน ช่วงระยะการก่อสร้างและดำเนินโครงการ

ต่อประชาชนทั่วไป -

มาตรการป้องกันผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ ได้เตรียมมาตรการในการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจาก การดำเนินโครงการไว้แล้ว ทั้งในช่วงระยะการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ

ต่อประชาชนทั่วไป -

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ชื่อ-สกุล : นายอาทิตย์ วินิจสร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา

สังกัด : ราชการส่วนกลาง

กรม : กรมท่าอากาศยาน

E-mail : projectdca@yahoo.co.th

โทรศัพท์ : 0-2287-1667

โทรสาร : 0-2286-2919

ที่ตั้งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ อำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

airport

 

รูปภาพ

Top