โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 13:52:39
9,436 อ่าน

เหตุผลความจำเป็น

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (เดิม) หรือเรียกทั่วไปว่า "สนามบินชะเอียน" ตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 โดยการผลักดันของข้าราชการและพ่อค้า ประชาชนในจังหวัดที่อยากให้มีการบริการผู้โดยสารทางอากาศ จึงอาศัยท่าอากาศยานของกองทัพบกในค่ายวชิราวุธ ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ปรับปรุงสนามบินเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่ง แล้วเสร้จในปี พ.ศ. 2527 ใช้เป็นท่าอากาศยานร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือน ขนาดทางวิ่ง 30 x 1,700 เมตร หลังจากเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2531 มีผู้ใช้บริการมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่โดยรอบไม่สามารถขนาดได้ จึงพิจารณาเลือกพื้นที่ใหม่ ได้แก่ บริเวณตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 โดยประกาศเป็นสนามบินอนุญาต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2541 และ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2543 ซึ่งในปัจจุบันท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชมีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้น กรมท่าอากาศยานจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. เพื่อส่งเสริมด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทย และสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น

สาระสำคัญ

กรมท่าอากาศยานดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

ผู้ดำเนินการ

กรมท่าอากาศยาน

สถานที่จะดำเนิน (โครงการ)

 1. เฉพาะจังหวัด
 2. พื้นที่ดำเนินงาน
 3. อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ก่อสร้างคันทางและระบบระบายน้ำท่วม
  • งบประมาณปี 2560 วงเงิน    70.7676  ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2561 วงเงิน  115.2933  ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2562 วงเงิน  167.7771  ล้านบาท                                                                        
  • วงเงิน 353.8380 ล้านบาท
  • สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
 2. ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือ 4 ล้านคนต่อปี และติดตั้งสะพานเทียบ จำนวน 2 ตัว
  • งบประมาณปี 2562 วงเงิน    360.0000 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2563 วงเงิน    205.4940 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2564 วงเงิน      89.7590 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2565 วงเงิน    803.5240 ล้านบาท                                                                   
  • วงเงิน 1,458.7770 ล้านบาท
  • สถานะ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 : แผนงาน เท่ากับ 9.08% ผลงาน เท่ากับ 9.89%

- หมายเหตุ : แผนและผลการดำเนินงาน กรมท่าอากาศยานจะอัพเดตทุกไตรมาส

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2565 (งบประมาณปี 2560 – 2565)

ผลผลิต

ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมง หรือ 4 ล้านคนต่อปี

ผลลัพธ์

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สามารถสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ และ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก

ผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ เมื่อโครงการเกิดขึ้นอาจเกิด ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียงใน ช่วงระยะการก่อสร้างและดำเนินโครงการ

ต่อประชาชนทั่วไป -

มาตรการป้องกันผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ ได้เตรียมมาตรการในการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจาก การดำเนินโครงการไว้แล้ว ทั้งในช่วงระยะการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ

ต่อประชาชนทั่วไป -

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ชื่อ-สกุล : นายอาทิตย์ วินิจสร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา

สังกัด : ราชการส่วนกลาง

กรม : กรมท่าอากาศยาน

E-mail : projectdca@yahoo.co.th

โทรศัพท์ : 0-2287-1667

โทรสาร : 0-2286-2919

ที่ตั้งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

airport

 

รูปภาพ

Top