โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด

วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 11:01:42
11,974 อ่าน

เหตุผลความจำเป็น

ท่าอากาศยานแม่สอด สร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นสนามบินที่ใช้ในกิจการทหารอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2473 ได้เปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสาร

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาใช้สนามบินแม่สอด เป็นหน่วยบินปฏิบัติการทางอากาศ ในขณะนั้นพื้นผิวทางวิ่งเป็นดินลูกรังขนาดประมาณ 30 × 1,100 เมตร ในปี พ.ศ. 2513 มีการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นใหม่ พื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ (ASPHALT) ขนาด 30 × 1,500 เมตร (ใช้จนถึงปัจจุบัน)

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบในหลักการแนวทาง การจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตากโดยมอบหมายให้ กรมการบินพลเรือนดำเนินโครงการปรับปรุงขยาย ท่าอากาศยานแม่สอด จากความยาว 1,500 เมตรเป็น 2,100 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพิ่มเติมให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่กว่าปัจจุบัน

ใน ปี พ.ศ. 2549 กรมการบินพลเรือนได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอดเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน การคมนาคมขนส่งทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์ในการรองรับการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี 2558
 2. เพื่อส่งเสริมด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ตามการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก
 3. เพื่อให้ท่าอากาศยานแม่สอดเป็น ท่าอากาศยานเชื่อมโยงกับการขนส่งทางอากาศกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในอนาคต
 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ข้างเคียง
 5. เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐาน ความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้ดียิ่งขึ้น และสามารถรองรับเครื่องบินเจ็ทขนาดเล็กได้ตามศักยภาพของการพัฒนาในพื้นที่โครงการ

สาระสำคัญ

ท่าอากาศยานแม่สอดสร้างขึ้นหลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นสนามบินที่ใช้ในกิจการทหารอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2473 ได้เปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสาร

ผู้ดำเนินการ

เฉพาะจังหวัด

สถานที่จะดำเนิน (โครงการ)

 1. เฉพาะจังหวัด
 2. พื้นที่ดำเนินงาน
 3. ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. จัดหาที่ดินและชดเชยเพิ่มเติม ประมาณ 220 ไร่
  • งบประมาณปี 2558 วงเงิน 98 ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2559 วงเงิน 200 ล้านบาท
  • วงเงิน 298 ล้านบาท
  • สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
 2. ก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบินและเสริมผิวทางวิ่งเดิม ขยายทางวิ่งให้มี ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 1,500 เมตร และสามารถรองรับเครื่องบินขนาด B737 ได้ 4 ลำ และ ATR72 ได้ 2 ลำในเวลาเดียวกัน
  • งบประมาณปี 2559 วงเงิน    69.0902  ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2560 วงเงิน  151.0780  ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2561 วงเงิน    76.8318  ล้านบาท
  • วงเงิน 297 ล้านบาท
  • สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
 3. ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ขนาด 7,000 ตารางเมตร รองรับได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี
  • งบประมาณปี 2559   วงเงิน   77.1840  ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2560   วงเงิน 163.9600  ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2561   วงเงิน 117.6820  ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2562   วงเงิน   88.7740  ล้านบาท
  • วงเงิน 447.6000 ล้านบาท
  • สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
 4. ก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายทางวิ่งให้มี ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร
  • งบประมาณปี 2560 วงเงิน    86.0000  ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2561 วงเงิน  137.1345  ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2562 วงเงิน              -    ล้านบาท
  • งบประมาณปี 2563 วงเงิน  145.5886  ล้านบาท
  • วงเงิน 368.7231 ล้านบาท
  • สถานะ ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 : แผนงาน เท่ากับ 100% ผลงาน เท่ากับ 43.47%

- หมายเหตุ : แผนและผลการดำเนินงาน กรมท่าอากาศยานจะอัพเดตทุกไตรมาส

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2562 (งบประมาณปี 2557 – 2561)

ผลผลิต

ปรับปรุงขยายความยาวทางวิ่ง เป็นความยาว 2,100 เมตร ทางขับ และ ลานจอดเครื่องบิน สามารถจอด Boeing 737 ได้ 4 ลำ และก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารพร้อมอาคารประกอบ

ผลลัพธ์

ท่าอากาศยาน แม่สอด สามารถ สนับสนุนการขนส่งทางอากาศ และ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ บริเวณชายแดน จังหวัดตากได้

ผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ เมื่อโครงการเกิดขึ้นอาจเกิด ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียงใน ช่วงระยะการก่อสร้างและดำเนินโครงการ

ต่อประชาชนทั่วไป -

 

มาตรการป้องกันผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ ได้เตรียมมาตรการในการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจาก การดำเนินโครงการไว้แล้ว ทั้งในช่วงระยะการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ

ต่อประชาชนทั่วไป -

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ชื่อ-สกุล : นายอาทิตย์ วินิจสร

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สังกัด : ราชการส่วนกลาง

กรม : กรมการบินพลเรือน

E-mail : projectdca@yahoo.co.th

โทรศัพท์ : 0-2287-1667

โทรสาร : 0-2286-2919

ที่ตั้งโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

airport

รูปภาพ

Top