ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 166 ครั้ง
95 KB
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 230 ครั้ง
1 MB
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว.pdf
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 312 ครั้ง
2 MB
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แก.pdf
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556) แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 170 ครั้ง
210 KB
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551.pdf
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 132 ครั้ง
248 KB
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556.pdf
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 175 ครั้ง
230 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 154 ครั้ง
404 KB
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเ.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 315 ครั้ง
205 KB
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526.pdf
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 274 ครั้ง
129 KB
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 148 ครั้ง
148 KB
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
Top