ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
ข้อบังคับเงินทุนหมุนเวียน 2563 .pdf
ข้อบังคับเงินทุนหมุนเวียน แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 79 ครั้ง
9 MB
คู่มือการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ.pdf
คู่มือการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 71 ครั้ง
1 MB
แผนดำเนินการพัฒนาบุคลากร กรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
แผนดำเนินการพัฒนาบุคลากร กรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2564 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 65 ครั้ง
460 KB
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ.pdf
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ แก้ไขล่าสุด : 30 มีนาคม 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 251 ครั้ง
1 MB
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 382 ครั้ง
1 MB
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว.pdf
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 431 ครั้ง
2 MB
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แก.pdf
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556) แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 230 ครั้ง
210 KB
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551.pdf
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 194 ครั้ง
248 KB
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556.pdf
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 239 ครั้ง
230 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 219 ครั้ง
404 KB
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
Top