การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
กระบวนการมาตรฐานความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย : คู่มือการปฏิบัติงานกองมาตรฐานสนามบิน.pdf
กระบวนการมาตรฐานความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 267 ครั้ง
4 MB
กระบวนการให้บริการระบบแม่ข่ายและเครือข่าย : คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ .pdf
กระบวนการให้บริการระบบแม่ข่ายและเครือข่าย แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 96 ครั้ง
2 MB
กระบวนการติดตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผน : คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
กระบวนการติดตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 64 ครั้ง
132 KB
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน : คู่มือการปฏิบัติงานกองแผนงาน.pdf
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 74 ครั้ง
211 KB
กระบวนการบริหารเงินทุนหมุนเวียน : คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง.pdf
กระบวนการบริหารเงินทุนหมุนเวียน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 103 ครั้ง
12 MB
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าอากาศยานให้เหมาะสมกับกิจการเชิงพาณิชย์ .pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 151 ครั้ง
3 MB
กระบวนการตรวจสอบภายใน : คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน.pdf
กระบวนการตรวจสอบภายใน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 77 ครั้ง
3 MB
กระบวนการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการกรม.pdf
กระบวนการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 73 ครั้ง
7 MB
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top