ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะ และปรับปรุงกายภาพท่าอากาศยานนนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top