ภาพกิจกรรม

นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวบรรยายและร่วมถ่ายภาพหมู่แก่ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน
นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวบรร...
17 สิงหาคม 2561

นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวบรรยายและร่วมถ่ายภาพหมู่แก่ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวบรรยายและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวบรรยายและ...
17 สิงหาคม 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวบรรยายและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ) กล่าวบรรยายแก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด...
16 สิงหาคม 2561

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ) กล่าวบรรยายแก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย.
นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพ...
16 สิงหาคม 2561

นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย.พร้อมทั้งกล่าวบรรยายแก่ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ ระหว่างวันที่ 16- 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประ...นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานเปิด...
14 สิงหาคม 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี ดร.ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นวิทยากร บรรยาย ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจัน...นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมรายงานสรุปโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การจัดหารายได้ในสิทธิ์และพื้นที่เช่าท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน(ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิท
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ป...
8 สิงหาคม 2561

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมรายงานสรุปโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การจัดหารายได้ในสิทธิ์และพื้นที่เช่าท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน(ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภ...นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยช์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 10/2561
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการป...
7 สิงหาคม 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยช์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภูมิชั้น...นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้นายภูวัน ศรีพาที กรรมการผู้จัดการฝ่ายท่าอากาศยานนานาชาติและนายเคดาร์ เดชปันดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท GMR Group จำกัด เข้าพบ
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้นายภูวัน ศร...
3 สิงหาคม 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้นายภูวัน ศรีพาที กรรมการผู้จัดการฝ่ายท่าอากาศยานนานาชาติและนายเคดาร์ เดชปันดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท GMR Group จำกัด เข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ของกรมท่าอากาศยานโดยเอกชนร่วมลงทุน(...นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษ
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยคณะผู...
31 กรกฎาคม 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง...นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบ
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยคณะผู...
31 กรกฎาคม 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเฉลิมพระเ...ข้อมูลทั้งหมด 433 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 44
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 44
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top