รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมส่งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา จ.นราธิวาส ในโครงการ ”ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา”

วันที่ : 21 มกราคม 2563 09:25:07
72 อ่าน
วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมส่งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จำนวน 89 คน ในโครงการ ”ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา” ที่จะเดินทางโดยอากาศยานลำเลียงแบบ C-130 ของกองทัพอากาศ เพื่อไปทัศนศึกษา ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 25 มกราคม 2563 ในโอกาสเดียวกันนี้ อากาศยานลำดังกล่าวได้นำคณะสานสัมพันธ์เครื่อข่ายมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 90 คน ในโครงการ”สานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม” กลับจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงเทพฯ (ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2563) โดยทั้งสองโครงการได้รับการสนับสนุนและอนุเคราะห์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ในการเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่เยาวชนและมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

รูปภาพ

Top