กรมท่าอากาศยานจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 4

วันที่ : 12 มีนาคม 2563 11:21:43
157 อ่าน
กรมท่าอากาศยานจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 4 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ สำนักงานเลขานุการกรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562” ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรมเป้นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน 32 คน และผู้เข้ารับการอบรมจากท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน โดยรับฟังการบรรยายผ่านระบบวีดีทัศน์ (Video Conference) จำนวน 208 คน วิทยากรบรรยายโดย นางสาววารภา วาระศิริ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นางสาวชลธิฌา แสงอุทัย นักนิติกร ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพชรวรรณ อินบุญสม นักนิติกรปฏิบัติการ การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมท่าอากาศยานมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงสาระสำคัญของการ ปรับปรุงกฎหมาย ให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ สำหรับหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย รายละเอียดและสาระสำคัญของตัวบทกฎหมายมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการดำเนินงานของสนามบิน ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนิน กิจการท่าอากาศยาน ในฐานะหน่วยงานส่วนราชการด้านการบิน บุคลากรต้องมีความรู้ในการปฎิบัติงานสามารถดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน

รูปภาพ

Top