ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

วันที่ : 30 มีนาคม 2564 15:46:47
91 อ่าน
     นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางสาวจินตนา กังสพฤฒิกุล ผู้แทนสำนักงบประมาณ นางสาวสุณีย์ มงคลเลิศพาณิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top