กรมท่าอากาศยานประชุมเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ในท่าอากาศยาน

วันที่ : 5 เมษายน 2564 09:14:31
70 อ่าน
       ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 22/2564

       กรมท่าอากาศยานประชุมเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ในท่าอากาศยาน

       นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

       ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดูแลและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงดูแลในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในระบบขนส่งสาธารณะ กรมท่าอากาศยานได้มีการออกมาตรการ 3 ส่วน คือ

       1.มาตรการดูแลและอำนวยความสะดวก โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานทุกแห่งอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทั้งในเรื่องของเที่ยวบินที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบ เรื่องของรถสาธารณะรับส่งผู้โดยสาร โดยจะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน

       2.มาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ให้ท่าอากาศยานดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานทุกเที่ยวบิน พร้อมดูแลอุปกรณ์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงให้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและซักซ้อมอยู่เสมอ และเพิ่มการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งในอาคารและพื้นที่รอบอาคารผู้โดยสาร

       3.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ให้ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งในส่วนของภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร สายการบิน และรถสาธารณะ สำหรับการดูแลความสะอาดภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได รวมถึงอุปกรณ์ปฏิบัติงาน จัดจุดบริการเจล แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร และได้เน้นย้ำพนักงานทำความสะอาดให้เพิ่มรอบการปฏิบัติงานให้มากขึ้นตามจำนวนรอบของเที่ยวบิน เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิทั้งขาเข้า - ขาออก และต้องเช็คอิน/เช็คเอาท์แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเข้มงวด

       ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ท่าอากาศยาน เพื่อเตรียมรองรับการเดินทางของประชาชนนั้น กรมท่าอากาศยานได้มีนโยบายแจ้งให้ผู้รับจ้างงานโครงการต่างๆในท่าอากาศยาน ที่ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างและอาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร ให้หยุดการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 และเพิ่มพื้นที่จราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารทั้งในท่าอากาศยานและบริเวณโดยรอบอีกด้วย นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo เพื่อเช็คเที่ยวบินได้แบบ Real Time และรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกรมท่าอากาศยาน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod

          ************

       กลุ่มสื่อสารองค์กร
       สำนักงานเลขานุการกรม
       กรมท่าอากาศยาน
       pr@airports.go.th
       2 เมษายน 2564

รูปภาพ

Top