สานรัก สานสายใย ผู้สูงวัย บพ. ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ : 23 เมษายน 2557 11:29:39
741 อ่าน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ ”สานรัก สานสายใย ผู้สูงวัย บพ. ประจำปี ๒๕๕๗” พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือน เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย อีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ความสนุกสนานครื้นเครง พร้อมทั้งมอบโล่ห์ให้แก่ ข้าราชการบำนาญดีเด่น ๒ ท่าน คือ นายสมศักดิ์ วิเชียรวรรณ และ นายไพโรจน์ พจนี

รูปภาพ

Top