สัมมนาการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2557 14:27:38
784 อ่าน
นายยศ เลาหศิลป์สมจิตร รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เป็นประธานเปิดการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่... ) พ.ศ. ... โดยการสัมมนาครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบินเข้าร่วม อาทิเช่น สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA), เจ้าหน้าที่จากสายการบิน ผู้ประกอบการด้านการบินต่างๆ เป็นต้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย พิพุธวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทรางศุ (ชั้น ๑๐) กรมการบินพลเรือน

รูปภาพ

Top