ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ

วันที่ : 16 มิถุนายน 2557 14:13:49
953 อ่าน
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือน และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบินพลเรือนให้มีความสอดคล้องกันตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization -ICAO) กำหนด

รูปภาพ

Top