อบรมการพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันที่ : 3 ธันวาคม 2561 13:36:41
354 อ่าน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”การพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)” โดยมี อาจารย์อนุสรณ์ จันทนโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ และ อาจารย์พอชม ฉวีวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ และที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้นซ์ จ.ปทุมธานี

รูปภาพ

Top