ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตู้สวิตซ์บอร์ด ๒๖ ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทตก. ทมด. ทมส. ทปย. ทลป. ทพช. ทพร. ทนน. ทนม. ทรอ. ทลย. ทสน. ทนพ. ทหห. ทชพ. ทรน. ทบร. ทนธ.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Top