เกี่ยวกับกรม

วันที่ : 17 ธันวาคม 2563
93,032 อ่าน

airport

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

 

 

airport

นายจรุณ มีสมบูรณ์

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านมาตรฐาน

airport

นายสมเกียรติ  มณีสถิตย์

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

airport

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านเศรษฐกิจ

Top