เกี่ยวกับกรม

วันที่ : 2 ตุลาคม 2561
65,766 อ่าน

airport

นางอัมพวัน วรรณโก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการแทน

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

 

airport

นายจรุณ มีสมบูรณ์

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านมาตรฐาน

airport

นายสมเกียรติ  มณีสถิตย์

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

airport

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านเศรษฐกิจ

Top