เกี่ยวกับกรม

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563
88,470 อ่าน

airport

นายทวี เกศิสำอาง

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

 

airport

นายจรุณ มีสมบูรณ์

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านมาตรฐาน

airport

นายสมเกียรติ  มณีสถิตย์

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

airport

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านเศรษฐกิจ

Top