เกี่ยวกับกรม

วันที่ : 2 สิงหาคม 2560
59,111 อ่าน
airport
นายดรุณ แสงฉาย

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

airport

นายจรุณ มีสมบูรณ์

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านมาตรฐาน


รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านเศรษฐกิจ

airport

นายสมเกียรติ  มณีสถิตย์

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

Top