เกี่ยวกับกรม

วันที่ : 25 ตุลาคม 2559
32,962 อ่าน
 1. สรุปผลคะแนนการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifiled FL)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 1. แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 2. รายงานการดำเนินการพํมนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 3. แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 4. คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดและแบบฟอร์มการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2554
 5. โปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อรองรับการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
 6. โปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาค รัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 7. รายชื่อคณะทำงานพัฒนาระบบราชการกรมการบินพลเรือน
 8. การประชุมเชิงปกิบัติการ เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ จังหวัดนครนายก
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (4)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (5)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (6)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (7)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (8)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (4)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (5)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (6)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (7)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (8)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (9)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (10)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (11)
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (4)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 1. รายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 2. ลักษณะสำคัญขององค์กร
 3. หมวด1: การนำองค์กร
 4. หมวด2:การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 5. หมวด3:การให้ความสำคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 6. หมวด4:การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 7. หมวด5:การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
 8. หมวด7:ผลการดำเนินงาน
 9. รายงานสรุปผลการประเมินองค์กรด้วยตัวเอง(Self Assesement Report)
 10. การถ่ายทอดตัวชี้วัด

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

Certified_FL-56.pdf

ขนาดไฟล์ 97 KB

3,861 ครั้ง 4 พ.ย. 2556

แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ความสำเร็จ พ.ศ. 2554.pdf

ขนาดไฟล์ 97 KB

3,739 ครั้ง 4 พ.ย. 2556

รายงานการดำเนินการพํมนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.pdf

ขนาดไฟล์ 7 MB

3,948 ครั้ง 4 พ.ย. 2556

แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ขนาดไฟล์ 14 MB

4,051 ครั้ง 4 พ.ย. 2556

Program PMQA.xls

ขนาดไฟล์ 1 MB

3,746 ครั้ง 4 พ.ย. 2556

วันที่ 25-1.rar

ขนาดไฟล์ 429 Bytes

3,522 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,132 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,104 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,258 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (5).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,142 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (6).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,177 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (7).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,121 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (8).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,093 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (1).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,975 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,139 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,155 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,044 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (5).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,131 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (6).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,229 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (7).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,280 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (8).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,201 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (9).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,103 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (10).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,165 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (11).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,105 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (1).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,148 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,131 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,024 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

3,088 ครั้ง 7 ม.ค. 2557
Top