วันที่ : 25 ตุลาคม 2559
29,794 อ่าน
 1. สรุปผลคะแนนการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifiled FL)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 1. แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 2. รายงานการดำเนินการพํมนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 3. แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 4. คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดและแบบฟอร์มการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2554
 5. โปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อรองรับการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
 6. โปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาค รัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 7. รายชื่อคณะทำงานพัฒนาระบบราชการกรมการบินพลเรือน
 8. การประชุมเชิงปกิบัติการ เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ จังหวัดนครนายก
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (4)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (5)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (6)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (7)
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (8)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (4)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (5)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (6)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (7)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (8)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (9)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (10)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (11)
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (4)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 1. รายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 2. ลักษณะสำคัญขององค์กร
 3. หมวด1: การนำองค์กร
 4. หมวด2:การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 5. หมวด3:การให้ความสำคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 6. หมวด4:การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 7. หมวด5:การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
 8. หมวด7:ผลการดำเนินงาน
 9. รายงานสรุปผลการประเมินองค์กรด้วยตัวเอง(Self Assesement Report)
 10. การถ่ายทอดตัวชี้วัด

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

Certified_FL-56.pdf

ขนาดไฟล์ 97 KB

3,513 ครั้ง 4 พ.ย. 2556

แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ความสำเร็จ พ.ศ. 2554.pdf

ขนาดไฟล์ 97 KB

3,396 ครั้ง 4 พ.ย. 2556

รายงานการดำเนินการพํมนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.pdf

ขนาดไฟล์ 7 MB

3,604 ครั้ง 4 พ.ย. 2556

แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ขนาดไฟล์ 14 MB

3,773 ครั้ง 4 พ.ย. 2556

Program PMQA.xls

ขนาดไฟล์ 1 MB

3,440 ครั้ง 4 พ.ย. 2556

วันที่ 25-1.rar

ขนาดไฟล์ 429 Bytes

2,951 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,790 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,767 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,883 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (5).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,789 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (6).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,839 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (7).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,784 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (8).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,760 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (1).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,646 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,791 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,752 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,723 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (5).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,753 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (6).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,862 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (7).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,906 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (8).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,833 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (9).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,777 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (10).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,829 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (11).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,755 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (1).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,780 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,782 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,701 ครั้ง 7 ม.ค. 2557

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls

ขนาดไฟล์ 226 Bytes

2,707 ครั้ง 7 ม.ค. 2557
Top black_ribbon