แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ : 25 ตุลาคม 2559
29,097 อ่าน

รายการแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการบริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยราชการด้วยกันโดยกรมการขนส่งทางอากาศ

กองคลัง

กองมาตรฐานสนามบิน และการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

กองสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน

กระบวนงานที่ดำเนินการ 2-15 วัน

  1. ตรวจรับงานก่อสร้าง

สำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักส่งเสริม และพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนงานที่ดำเนินการ 2-15 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ - กรณีที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมนอกรูปแบบ

กระบวนงานที่ดำเนินการมากกว่า 15 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติรายงานประจำปี

กระบวนงานที่เสร็จแล้วภายใน 1 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ - กรณีที่เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบอยู่แล้ว

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

finance_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 64 KB

2,489 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,539 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_04.pdf

ขนาดไฟล์ 69 KB

2,572 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_07.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,472 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_08.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,439 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_06.pdf

ขนาดไฟล์ 74 KB

2,423 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_05.pdf

ขนาดไฟล์ 75 KB

2,442 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 76 KB

2,448 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_05.pdf

ขนาดไฟล์ 54 KB

2,485 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_06.pdf

ขนาดไฟล์ 64 KB

2,493 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_01.pdf

ขนาดไฟล์ 64 KB

2,383 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_02.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,474 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_03.pdf

ขนาดไฟล์ 67 KB

2,441 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_15up_03.pdf

ขนาดไฟล์ 74 KB

2,347 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_04.pdf

ขนาดไฟล์ 76 KB

2,393 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_15up_02.pdf

ขนาดไฟล์ 79 KB

2,408 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_15up_01.pdf

ขนาดไฟล์ 86 KB

2,454 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,381 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_10.pdf

ขนาดไฟล์ 57 KB

2,398 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_04.pdf

ขนาดไฟล์ 57 KB

2,387 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_07.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,413 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 72 KB

2,404 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 72 KB

2,495 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_08.pdf

ขนาดไฟล์ 74 KB

2,407 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_05.pdf

ขนาดไฟล์ 76 KB

2,426 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_09.pdf

ขนาดไฟล์ 79 KB

2,410 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_06.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,438 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_11.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,488 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_18.pdf

ขนาดไฟล์ 59 KB

2,495 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_19.pdf

ขนาดไฟล์ 63 KB

2,417 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_17.pdf

ขนาดไฟล์ 64 KB

2,481 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_12.pdf

ขนาดไฟล์ 76 KB

2,423 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_13.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,486 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_16.pdf

ขนาดไฟล์ 120 KB

2,396 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_15.pdf

ขนาดไฟล์ 139 KB

2,537 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptSupport_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 48 KB

2,418 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_15up_02.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,372 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_15up_01.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,355 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_15up_03.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,418 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_1d_02.pdf

ขนาดไฟล์ 82 KB

2,507 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_1d_01.pdf

ขนาดไฟล์ 82 KB

2,421 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_15up_04.pdf

ขนาดไฟล์ 126 KB

2,428 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_15up_05.pdf

ขนาดไฟล์ 145 KB

2,388 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 50 KB

2,389 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_08.pdf

ขนาดไฟล์ 53 KB

2,399 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 55 KB

2,391 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_09.pdf

ขนาดไฟล์ 68 KB

2,417 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_04.pdf

ขนาดไฟล์ 69 KB

2,392 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_10.pdf

ขนาดไฟล์ 69 KB

2,414 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_05.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,340 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_07.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,429 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_06.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,333 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 89 KB

2,371 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_16.pdf

ขนาดไฟล์ 58 KB

2,305 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_15.pdf

ขนาดไฟล์ 60 KB

2,415 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_19.pdf

ขนาดไฟล์ 63 KB

2,385 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_14.pdf

ขนาดไฟล์ 67 KB

2,321 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_18.pdf

ขนาดไฟล์ 68 KB

2,384 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_12.pdf

ขนาดไฟล์ 68 KB

2,344 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_17.pdf

ขนาดไฟล์ 69 KB

2,389 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_13.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,367 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_20.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

2,279 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_11.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,378 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_28.pdf

ขนาดไฟล์ 52 KB

2,375 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_24.pdf

ขนาดไฟล์ 54 KB

2,339 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_25.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,404 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_26.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,308 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_27.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,311 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_29.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,390 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_22.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,357 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_30.pdf

ขนาดไฟล์ 73 KB

2,420 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_23.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,351 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_21.pdf

ขนาดไฟล์ 86 KB

2,286 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_31.pdf

ขนาดไฟล์ 57 KB

2,396 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 62 KB

2,379 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_32.pdf

ขนาดไฟล์ 62 KB

2,398 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_05.pdf

ขนาดไฟล์ 73 KB

2,441 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_01.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,397 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_06.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,360 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_33.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,380 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_03.pdf

ขนาดไฟล์ 86 KB

2,299 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_04.pdf

ขนาดไฟล์ 94 KB

2,389 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_02.pdf

ขนาดไฟล์ 106 KB

2,382 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 48 KB

2,381 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_01.pdf

ขนาดไฟล์ 63 KB

2,370 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_04.pdf

ขนาดไฟล์ 65 KB

2,399 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_05.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,317 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_02.pdf

ขนาดไฟล์ 73 KB

2,393 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_03.pdf

ขนาดไฟล์ 75 KB

2,366 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 77 KB

2,418 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_04.pdf

ขนาดไฟล์ 89 KB

2,362 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_05.pdf

ขนาดไฟล์ 89 KB

2,341 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_06.pdf

ขนาดไฟล์ 89 KB

2,390 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_07.pdf

ขนาดไฟล์ 58 KB

2,423 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_04.pdf

ขนาดไฟล์ 61 KB

2,413 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_08.pdf

ขนาดไฟล์ 65 KB

2,350 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_06.pdf

ขนาดไฟล์ 68 KB

2,372 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,352 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_07.pdf

ขนาดไฟล์ 73 KB

2,394 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_05.pdf

ขนาดไฟล์ 74 KB

2,312 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_06.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,394 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,297 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 90 KB

2,352 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_18.pdf

ขนาดไฟล์ 65 KB

2,372 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_14.pdf

ขนาดไฟล์ 75 KB

2,319 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_09.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,323 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_17.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,341 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_10.pdf

ขนาดไฟล์ 81 KB

2,298 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_16.pdf

ขนาดไฟล์ 83 KB

2,291 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_12.pdf

ขนาดไฟล์ 84 KB

2,389 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_15.pdf

ขนาดไฟล์ 84 KB

2,351 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_11.pdf

ขนาดไฟล์ 85 KB

2,372 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_13.pdf

ขนาดไฟล์ 94 KB

2,403 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_04.pdf

ขนาดไฟล์ 61 KB

2,263 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_05.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,406 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_20.pdf

ขนาดไฟล์ 72 KB

2,408 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_06.pdf

ขนาดไฟล์ 75 KB

2,362 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_21.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,341 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_01.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,279 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_07.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,320 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_02.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,414 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_03.pdf

ขนาดไฟล์ 81 KB

2,357 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_19.pdf

ขนาดไฟล์ 116 KB

2,353 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_15up_03.pdf

ขนาดไฟล์ 57 KB

2,374 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 58 KB

2,320 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_15up_02.pdf

ขนาดไฟล์ 59 KB

2,301 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 68 KB

2,403 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_08.pdf

ขนาดไฟล์ 74 KB

2,293 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_1d_01.pdf

ขนาดไฟล์ 79 KB

2,376 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_11.pdf

ขนาดไฟล์ 82 KB

2,360 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_10.pdf

ขนาดไฟล์ 82 KB

2,342 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_09.pdf

ขนาดไฟล์ 83 KB

2,367 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_1d_02.pdf

ขนาดไฟล์ 103 KB

2,330 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,374 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_1d_03.pdf

ขนาดไฟล์ 67 KB

2,344 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_15up_01.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

2,351 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_1d_01.pdf

ขนาดไฟล์ 72 KB

2,343 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_1d_02.pdf

ขนาดไฟล์ 73 KB

2,285 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_14.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,398 ครั้ง 20 ธ.ค. 2556

กระบวนงานเพิ่ม.pdf

ขนาดไฟล์ 62 KB

1,170 ครั้ง 9 ม.ค. 2558
Top black_ribbon