วันที่ : 25 ตุลาคม 2559
31,541 อ่าน

รายการแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการบริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยราชการด้วยกันโดยกรมการขนส่งทางอากาศ

กองคลัง

กองมาตรฐานสนามบิน และการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

กองสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน

กระบวนงานที่ดำเนินการ 2-15 วัน

  1. ตรวจรับงานก่อสร้าง

สำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักส่งเสริม และพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนงานที่ดำเนินการ 2-15 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ - กรณีที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมนอกรูปแบบ

กระบวนงานที่ดำเนินการมากกว่า 15 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติรายงานประจำปี

กระบวนงานที่เสร็จแล้วภายใน 1 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ - กรณีที่เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบอยู่แล้ว

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

finance_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 64 KB

2,783 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,835 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_04.pdf

ขนาดไฟล์ 69 KB

2,817 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_07.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,742 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_08.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,689 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_06.pdf

ขนาดไฟล์ 74 KB

2,682 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_05.pdf

ขนาดไฟล์ 75 KB

2,705 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 76 KB

2,677 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_05.pdf

ขนาดไฟล์ 54 KB

2,743 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_06.pdf

ขนาดไฟล์ 64 KB

2,753 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_01.pdf

ขนาดไฟล์ 64 KB

2,615 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_02.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,724 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_03.pdf

ขนาดไฟล์ 67 KB

2,756 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_15up_03.pdf

ขนาดไฟล์ 74 KB

2,583 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_1d_04.pdf

ขนาดไฟล์ 76 KB

2,682 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_15up_02.pdf

ขนาดไฟล์ 79 KB

2,653 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

finance_15up_01.pdf

ขนาดไฟล์ 86 KB

2,691 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,617 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_10.pdf

ขนาดไฟล์ 57 KB

2,669 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_04.pdf

ขนาดไฟล์ 57 KB

2,651 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_07.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,688 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 72 KB

2,652 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 72 KB

2,736 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_08.pdf

ขนาดไฟล์ 74 KB

2,667 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_05.pdf

ขนาดไฟล์ 76 KB

2,667 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_09.pdf

ขนาดไฟล์ 79 KB

2,664 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_06.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,701 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_11.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,743 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_18.pdf

ขนาดไฟล์ 59 KB

2,748 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_19.pdf

ขนาดไฟล์ 63 KB

2,695 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_17.pdf

ขนาดไฟล์ 64 KB

2,747 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_12.pdf

ขนาดไฟล์ 76 KB

2,666 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_13.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,740 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_16.pdf

ขนาดไฟล์ 120 KB

2,710 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_15.pdf

ขนาดไฟล์ 139 KB

2,796 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptSupport_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 48 KB

2,655 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_15up_02.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,627 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_15up_01.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,610 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_15up_03.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,656 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_1d_02.pdf

ขนาดไฟล์ 82 KB

2,764 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_1d_01.pdf

ขนาดไฟล์ 82 KB

2,666 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_15up_04.pdf

ขนาดไฟล์ 126 KB

2,682 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_15up_05.pdf

ขนาดไฟล์ 145 KB

2,698 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 50 KB

2,645 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_08.pdf

ขนาดไฟล์ 53 KB

2,624 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 55 KB

2,644 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_09.pdf

ขนาดไฟล์ 68 KB

2,638 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_04.pdf

ขนาดไฟล์ 69 KB

2,625 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_10.pdf

ขนาดไฟล์ 69 KB

2,681 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_05.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,595 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_07.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,693 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_06.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,591 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 89 KB

2,616 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_16.pdf

ขนาดไฟล์ 58 KB

2,555 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_15.pdf

ขนาดไฟล์ 60 KB

2,659 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_19.pdf

ขนาดไฟล์ 63 KB

2,642 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_14.pdf

ขนาดไฟล์ 67 KB

2,587 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_18.pdf

ขนาดไฟล์ 68 KB

2,608 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_12.pdf

ขนาดไฟล์ 68 KB

2,599 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_17.pdf

ขนาดไฟล์ 69 KB

2,643 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_13.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,627 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_20.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

2,527 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_11.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,628 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_28.pdf

ขนาดไฟล์ 52 KB

2,630 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_24.pdf

ขนาดไฟล์ 54 KB

2,594 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_25.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,639 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_26.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,550 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_27.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,541 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_29.pdf

ขนาดไฟล์ 56 KB

2,623 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_22.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,584 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_30.pdf

ขนาดไฟล์ 73 KB

2,638 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_23.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,603 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_21.pdf

ขนาดไฟล์ 86 KB

2,521 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_31.pdf

ขนาดไฟล์ 57 KB

2,670 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 62 KB

2,628 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_32.pdf

ขนาดไฟล์ 62 KB

2,630 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_05.pdf

ขนาดไฟล์ 73 KB

2,673 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_01.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,642 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_06.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,594 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_2to15_33.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,615 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_03.pdf

ขนาดไฟล์ 86 KB

2,531 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_04.pdf

ขนาดไฟล์ 94 KB

2,626 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

airTran_15up_02.pdf

ขนาดไฟล์ 106 KB

2,603 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 48 KB

2,658 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_01.pdf

ขนาดไฟล์ 63 KB

2,635 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_04.pdf

ขนาดไฟล์ 65 KB

2,649 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_05.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,569 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_02.pdf

ขนาดไฟล์ 73 KB

2,655 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_03.pdf

ขนาดไฟล์ 75 KB

2,613 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 77 KB

2,694 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_04.pdf

ขนาดไฟล์ 89 KB

2,606 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_05.pdf

ขนาดไฟล์ 89 KB

2,574 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_2to15_06.pdf

ขนาดไฟล์ 89 KB

2,665 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_07.pdf

ขนาดไฟล์ 58 KB

2,675 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_04.pdf

ขนาดไฟล์ 61 KB

2,686 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_08.pdf

ขนาดไฟล์ 65 KB

2,606 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_06.pdf

ขนาดไฟล์ 68 KB

2,656 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

2,589 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

officeSecretary_1d_07.pdf

ขนาดไฟล์ 73 KB

2,623 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_05.pdf

ขนาดไฟล์ 74 KB

2,568 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_06.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,648 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,564 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 90 KB

2,600 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_18.pdf

ขนาดไฟล์ 65 KB

2,601 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_14.pdf

ขนาดไฟล์ 75 KB

2,631 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_09.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,603 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_17.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,582 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_10.pdf

ขนาดไฟล์ 81 KB

2,531 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_16.pdf

ขนาดไฟล์ 83 KB

2,537 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_12.pdf

ขนาดไฟล์ 84 KB

2,624 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_15.pdf

ขนาดไฟล์ 84 KB

2,629 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_11.pdf

ขนาดไฟล์ 85 KB

2,657 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_13.pdf

ขนาดไฟล์ 94 KB

2,662 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_04.pdf

ขนาดไฟล์ 61 KB

2,507 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_05.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,697 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_20.pdf

ขนาดไฟล์ 72 KB

2,663 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_06.pdf

ขนาดไฟล์ 75 KB

2,635 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_21.pdf

ขนาดไฟล์ 78 KB

2,581 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_01.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,550 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_07.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,605 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_02.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

2,655 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_03.pdf

ขนาดไฟล์ 81 KB

2,584 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_2to15_19.pdf

ขนาดไฟล์ 116 KB

2,580 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_15up_03.pdf

ขนาดไฟล์ 57 KB

2,654 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_2to15_03.pdf

ขนาดไฟล์ 58 KB

2,589 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_15up_02.pdf

ขนาดไฟล์ 59 KB

2,546 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_2to15_02.pdf

ขนาดไฟล์ 68 KB

2,638 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_08.pdf

ขนาดไฟล์ 74 KB

2,526 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_1d_01.pdf

ขนาดไฟล์ 79 KB

2,627 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_11.pdf

ขนาดไฟล์ 82 KB

2,612 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_10.pdf

ขนาดไฟล์ 82 KB

2,603 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_15up_09.pdf

ขนาดไฟล์ 83 KB

2,590 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

safety_1d_02.pdf

ขนาดไฟล์ 103 KB

2,618 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_2to15_01.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,624 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_1d_03.pdf

ขนาดไฟล์ 67 KB

2,598 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_15up_01.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

2,588 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_1d_01.pdf

ขนาดไฟล์ 72 KB

2,591 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

proDevelop_1d_02.pdf

ขนาดไฟล์ 73 KB

2,609 ครั้ง 26 พ.ย. 2556

aptStd_2to15_14.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,656 ครั้ง 20 ธ.ค. 2556

กระบวนงานเพิ่ม.pdf

ขนาดไฟล์ 62 KB

1,442 ครั้ง 9 ม.ค. 2558
Top