การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ : 24 มิถุนายน 2562
209 อ่าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของกรมท่าอากาศยาน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558.PDF

ขนาดไฟล์ 58 KB

110 ครั้ง 21 มิ.ย. 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที.PDF

ขนาดไฟล์ 62 KB

111 ครั้ง 21 มิ.ย. 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง นโยบายความปลอดภัยของสนามบิน.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

128 ครั้ง 21 มิ.ย. 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ขนาดไฟล์ 44 KB

115 ครั้ง 24 มิ.ย. 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประกอบการในพื้นที่ของสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

ขนาดไฟล์ 240 KB

106 ครั้ง 24 มิ.ย. 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง โครงการส่งเสริมการเพิ่มเครือข่ายการบินมายังสนามบินในสังกัดของกรมท่าอากาศ

ขนาดไฟล์ 1 MB

160 ครั้ง 24 มิ.ย. 2562

ระเบียบกรมท่าอากาศยาน ว่าด้วยพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๑

ขนาดไฟล์ 4 MB

139 ครั้ง 24 มิ.ย. 2562
Top