ร่างประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ Digital CCTV จำนวน 45 กล้อง และระบบควบคุมพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top