ร่างประกวดราคาซื้อรถกู้ภัยอากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๑ คัน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ คัน และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ คัน โดยวิธีประ

Top