ร่างประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

  งบประมาณ 5,000,000.- บาท

  ราคากลาง  4,727,356.30.- บาท

  แสดงความคิดเห็นผ่านท่าง doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  4 ธันวาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  11 ธันวาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  53 ครั้ง 4 ธ.ค. 2561

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  30 ครั้ง 4 ธ.ค. 2561

  ตารางวงเงิน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  31 ครั้ง 4 ธ.ค. 2561

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  37 ครั้ง 4 ธ.ค. 2561
Top