ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 2 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 2 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  งบประมาณ 27,500,000.- บาท โดยใช้งบประมาณปี 2562 วงเงิน 5,500,000.- บาท

  ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 วงเงิน 22,000,000.- บาท

  ราคากลาง 26,202,756.- บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านทางอีเมล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  18 มิถุนายน 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  21 มิถุนายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  142 ครั้ง 18 มิ.ย. 2562

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  140 ครั้ง 18 มิ.ย. 2562

  ร่างประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  143 ครั้ง 18 มิ.ย. 2562

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 14 MB

  106 ครั้ง 18 มิ.ย. 2562

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 50 MB

  117 ครั้ง 18 มิ.ย. 2562

  ฟอร์มเปล่า.xlsx

  ขนาดไฟล์ 251 KB

  99 ครั้ง 18 มิ.ย. 2562
Top