ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top