ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top